{ code }


for fun

هر چی فکر کردم چیزی به ذهنم نرسید که بنویسیم. شاید در آینده بیشتر فکر کردم !